Käyttäytymisterapian juurilla

Käyttäytymisterapian juurilla

Kognitiivinen psykoterapia on tieteen muoto, joka tutkii erilaisia ajatustapoja jotka ovat epätarkoituksenmukaisia tai jollain tapaa hyvinvointia rajoittavia. Terapia perehtyy niiden sekä erilaisten ongelmallisten kokemusten, toimintatapojen ja tunteiden yhteyksiin. Kun vallitsevat ajattelutottumukset pystytään tunnistamaan ja näin ongelmanratkaisun taitoja kehittämään, voidaan etsiä parempia ja itsetunnolle sekä elämänhalulle positiivisia tapoja ajatella ja toimia elämän kaikilla osa-alueilla.

Millaista on psykoterapia?
Yleensä ja hyvin usein psykoterapiatyöskentely on erittäin käytännönläheistä, sen avulla erilaisia uusia toimintatapoja sekä suhtautumismalleja kokeillaan aivan normaalissa jokapäiväisessä arkielämän tilanteissa terapiassa käyntien välillä. Yleensä kyseessä on aina yksilöterapia mutta tätä voidaan tehdä myöskin esimerkiksi perheterapiana tai pariterapiana. Kognitiivinen psykoterapia käy hyvin aivan kaiken ikäisille ihmisille, lapsista vanhuksiin. Terapia voi kestää vain lyhyen aikaa, esimerkiksi muutamia kymmeniä käyntikertoja, tai sitten se voi jatkua kauan, jopa useita vuosia. Yleensä näissä terapiaistunnoissa käydään kerran tai maksimissaan kaksi kertaa viikossa.
Kognitiivinen psykoterapia pitää piirissään useita erilaisia teoreettisia malleja sekä myös käytännön sovelluksia. Sen perusteena ovat terapeutin ja asiakkaan yhdenvertainen yhteistyösuhde ja heidän yhdessä suunnittelemansa tavoitteet. Terapiaistunnoissa ajatustapoja jotka ovat epätarkoituksenmukaisia, tunnistetaan kehittämällä asiakkaan selviytymiskeinoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Näitä uusia toimintatapoja asiakas kokeilee jokapäiväisessä elämässään ja kokeiluihin palataan terapiaistunnoissa.
Perimmäisenä tavoitteena on aina saada yleistynyt muutos terapiaistuntojen avulla, ja tämä muutos ulottuu istuntojen ulkopuolelle sekä asiakkaan normaaliin arkeen ja elämään.

Tieteellinen tausta
Kognitiivisen psykoterapian tieteellinen ja teoreettinen pohja ja tausta ovat vahvoja, ja se onkin kaikkein eniten tieteellisesti tutkittu psykoterapian muoto. Näissä tutkimuksessa psykoterapia on aina todettu erittäin tehokkaaksi hoitomuodoksi moniin häiriöihin, kuten kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, masennukseen, ahdistuneisuuteen, paniikkihäiriöihin, erilaisiin pelkotiloihin eli fobioihin sekä traumaperäisiin stressihäiriöihin ja pakko-oireisiin häiriöihin. Kognitiivisella terapialla on myös voitu auttaa henkilöitä joilla on erilaisia muita psykosomaattisia ongelmia, kuten skitsofreniaa, riippuvuutta tai erilaisia persoonallisuushäiriöitä.

Muut piiriin kuuluvat terapiat
Tämän kognitiivisen psykoterapian kanssa samaan alaan luetaan esimerkiksi myös tietoisuustaito eli mindfulness, traumapsykologian menetelmiä, skeematerapia, dialektinen käyttäytymisterapia ja lisäksi esimerkiksi kognitiivis-analyyttinen terapia.

Yleistä kognitiivisesta psykoterapiasta
Ihmisten kokemukset, asenteet ja mielipiteet joita hän saa muilta, muodostavat ihmisen realistiset ja epärealistiset käsitykset hänestä itsestään, kanssaihmisistä ja ympäristöstään. Jotkin ajatukset saattavat ihmisellä yhdistyä joihinkin epämieluisiin tunteisiin tai epämiellyttäviin toimintoihin tai ihan vain mielikuviin. Tällöin ihminen voi oppia ajattelemaan tavalla, joka saa ajan myötä hänen olonsa tuntumaan pahalta.
Kun tällaiset negatiiviset kokemukset toistuvat ihmisen elämässä usein, alkavat ne vahvistaa ihmisen yleistä käsitystä itsestä negatiivisesti. Mikäli tähän ei jollain tapaa puututa, mikäli tätä käsitystä ei muuteta, tulee tällaisesta helposti ihmisen mieleen pysyvä rakenne. Ja näitä rakenteita ja ajatusmalleja purkamaan on kehitetty kognitiivinen psykoterapia, korjaamaan ihmisen itsetuntoa sekä elämänhalua syöviä ajatuksia.

Lyhytkestoinen kognitiivinen terapia
Lyhyt kognitiivinen terapia kestää vain noin kymmenestä kahteenkymmeneen kertaan. Tällöin työskennellään joka tapaamisella keskittyneesti, jotta voidaan tunnistaa potilaan epätarkoituksenmukaiset ajatustavat ja tämän perusteella päästä niitä muuttamaan. Potilaan ongelmanratkaisutaitoja parantaen sekä tämän selviytymiskeinoja lisäämällä voidaan auttaa häntä pääsemään eroon ei-toivotuista ja eriasteisen vahingollisista tai pahoista ajatuksista.

Pitkäkestoinen kognitiivinen terapia
Pitkäkestoinen kognitiivinen terapia voi kestää vuodesta useisiinkin vuosiin. Pitkäkestoisessa kognitiivisessa psykoterapiassa on tavoitteena rakentaa ihmisen vuorovaikutussuhteita aivan uudelle, toimivammalle perustalle ja kehittää tälle erilaisia uusia kokemustapoja arjen tilanteisiin. Terapiassa käydään läpi kehityshistoriaa ja tämän avulla etsitään emotionaalisesti tärkeiden kognitiivisten asioiden juuria. Näin tehdään, jotta jokaisen potilaan sisäiset, persoonallisia merkityksiä ohjaavat säännöt tulisi esiin ja niitä voisi ryhtyä ymmärtämään.

Milloin kognitiivinen psykoterapia valitaan
Kognitiivinen psykoterapia on tehokas ja toimiva hoitomuoto. Se on hyvä terapiamuoto potilaalle, joka kärsii esimerkiksi syömishäiriöistä, masennuksesta, paniikkihäiriöstä tai jonkinasteisista sosiaalisista peloista.

Kognitiivisen psykoterapian koulutus
Kognitiivisen psykoterapian koulutukset ovat usein suunnattu jo psykologian, psykiatrian eri alojen erikoislääkäreille sekä kokeneille ammattihenkilöille, jotka toimivat esimerkiksi mielenterveystyössä tai terveydenhoitoalalla. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet joutuvat ennen psykoterapiakoulutusta suorittamaan vielä psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot.
Koulutukseen hyväksytyiltä opiskelijoilta edellytetään myös, että he ovat soveltuvia psykoterapiatyöhön ja heillä on oltava mahdollisuus tehdä riittävissä määrin psykoterapiatyötä jo koulutuksen aikana. Kirjallisuus, jota kognitiivisen psykoterapian terapeutin opinnoissa käytetään, on aina pääosin englannin kielellä. Opiskelijoilla on koulutuksessa myös mahdollisuus suuntautua esimerkiksi lasten ja nuorten psykoterapiaan, ja tällöin koulutukseen osallistuvilta vaaditaan soveltuvuutta sekä työkokemusta jonkinlaisesta terapeuttisesta työstä lasten ja nuorten parissa.

Koulutuksen rakenne
Koulutus koostuu ohjatusta terapiatyöstä, työnohjauksesta, teoriaopinnoista sekä omasta terapiasta. Teoriaopetusta kognitiivisen psykoterapian alalta on opintojen aikana yhteensä noin 400 tuntia. Erillisiin teoriaseminaareihin sisältyy ennakkotehtäviä, pienryhmäopetusta, erilliseen kirjallisuuteen perehtymistä sekä muuta valmistautumista.
Koulutukseen kuuluu myös sen loppupuolella tehtävä kirjallinen opinnäytetyö. Koulutukseen sisältyy myös psykoterapeuttista potilastyötä vähintään 300 tunnin ajan, ja työnohjausta 150-180 tuntia ryhmätyönohjauksena, osin myös yksilötyönohjauksena. Lasten ja nuorten kognitiiviseen psykoterapiaan suuntautuvilla opiskelijoilla osa teoriaopinnoista paneutuu erikseen lasten ja nuorten aiheisiin ja tällöin heidän tulee myös työnohjauksessa suuntautua lasten ja nuorten psykoterapiaan.